Cijfers - Harnaschwetering-ontwikkeling

Ga naar de inhoud

Cijfers

Financieel

Aan de raad op 26 november 2013.

Als
bezorgde inwoner van de gemeente Midden-Delfland.

U als raad, staat, mogelijk zonder het zo te ervaren, aan de vooravond van een historisch beslismoment waarvan de uitkomst grote gevolgen heeft voor alle bewoners van Midden-Delfland en grote financiële belangen voor de Gemeente Delft.

Voor Den Haag lijkt een extra verlies relatief wat kleingeld te zijn, maar het stelt met uw instemming, en toegang tot het Midden-Delfland gemeentelijk instrument, de mogelijkheid veilig om verder te expanderen en economisch te groeien.

Door alle perikelen rond de Harnaskade hebben we geprobeerd de financiële kant van het Bedrijvenschap Harnaschpolder eens te bekijken. Dat wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. De laatst beschikbare cijfers zijn die van de jaarrekening 2011. De jaarrekening 2012 is tot op dit moment, eind november 2013, niet openbaar gemaakt. Dit kan naar mijn mening maar één ding betekenen: de jaarrekening is niet goedgekeurd door de accountant. Wat is de reden hiervan? Is de boekhouding niet op orde of is de accountant van mening dat de waardering van de activa niet juist is? Dit laatste kan gezien de huidige economische situatie eigenlijk alleen maar betekenen dat de situatie te rooskleurig is voorgesteld.

Voor u heeft u een afdruk van het rekenprogramma dat we hebben gebruikt. U krijgt vanavond nog via de mail dit Excel-bestandje toegestuurd zodat u met de u bekende, hopelijk recentere, gegevens nog eens kan kijken hoe een en ander uitpakt.
U ziet de bestaande regeling waarin het risico voor Midden-Delfland beperkt is tot maximaal 1,8 miljoen euro. In de voorgestelde nieuwe regeling is het risico voor onze gemeente 15% zonder limiet. Het college heeft in haar stukken aan de raad aangevoerd dat dit betekent dat ook recht bestaat op een groter aandeel in de eventuele winst, maar zij geeft ook aan dat alleen maar verliezen zijn te verwachten.

U zal zeggen: “Waar is de 9,5 miljoen gebleven die Delft betaalt bij de uittreding?” Die is niet meegenomen om de volgende redenen:
- We hadden geen recentere cijfers dan die van ultimo 2011. Sinds die tijd zijn de kosten en vermoedelijk ook de negatieve resultaten doorgelopen. Alleen al het feit dat gedurende 2013 in een deel van de financieringsbehoefte is voorzien middels een rekening-courant verhouding waarop veel meer rente betaald moet worden dan op een “gewone” lening werkt kostenverhogend. Hierdoor is de Eigen-vermogenspositie verder verslechterd. We gaan er dan ook vanuit dat het totaalbedrag aan Vreemd Vermogen niet is gewijzigd.

In diverse stukken blijkt dat men nog steeds rekening houdt met een forse schadevergoeding van Tennet vanwege de hoogspanningsmasten. Wij hebben hier geen rekening mee gehouden omdat:
- De Raad van State bij eerdere procedures heeft geconstateerd dat er geen goedgekeurd uitwerkingsplan was ten tijde van het besluit van Tennet om de masten aan te leggen. Bovendien zo werd gezegd: “Wij zien alleen maar gras, waar is dat bedrijventerrein dan?”
- Uit de jurisprudentie blijkt dat betrokken eigenaren slechts heel beperkte vergoedingen krijgen voor geleden schades.

In de grafiek 1 ziet u drie scenario’s voor de komende tien jaar uitgewerkt voor het aandeel van de gemeente Midden-Delfland bij verwerving van het hele gebied. Zoals u ziet varieert de uitkomst van negatief 9 miljoen tot negatief 22,7 miljoen euro. In grafiek twee ziet u dezelfde drie scenario’s voor de situatie waarin het woon-werklint Harnaskade blijft zoals het is. Resultaat negatief 6,1 tot 16,6 miljoen euro. Bij beide grafieken zijn kanttekeningen te plaatsen.
- 75% van de grond verkopen is een hoog percentage. Een deel is onverkoopbaar omdat er wegen, sloten e.d. aangelegd moeten worden, er rekening gehouden moet worden met de hoogspanningsmasten en er blijven altijd snipperhoeken over.
- We zijn uitgegaan van een vierkante-meterprijs van € 260 maar zijn bedrijven bereid deze prijs te betalen? Een korting van 10% geeft al € 260.000 minder opbrengst per hectare.
- De kosten (exclusief rente) hebben wij gesteld op 1,7 miljoen. Dit is gebaseerd op de jaren 2010 en 2011. Of dit nog juist is betwijfelen wij omdat de projectorganisatie veranderd is en naar men zegt veel actiever is geworden.

Het lijkt ons dat er aan de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling onder de nieuwe voorwaarden grote financiële risico’s zijn verbonden en wij vragen ons af of het wel reëel is dat een kleine gemeente als Midden-Delfland deze gaat dragen. Bedenk wel dat een miljoen voor een plattelandsgemeente als Midden-Delfland (ruim € 55 per inwoner) iets heel anders is dan een miljoen voor een grote stad als Den Haag (€2 per inwoner).

Wij zijn van mening dat doorgaan met de Gemeenschappelijk Regeling onder de nieuwe voorwaarden, de ondergang voor de gemeente Midden-Delfland gaat betekenen, in ieder geval op financieel gebied.
Raad van Midden-Delfland: Speel eens met het rekenmodel. Het kan zelfs zo zijn dat, als u actuele waarden invoert, er een uitkomst uitkomt waaruit blijkt dat je nu beter kunt stoppen met het (te dure) door ontwikkelen en berusten in een, nu nog beperkt, verlies van geld.

Cijfers en grafieken:

Terug naar de inhoud