Informatie - Harnaschwetering-ontwikkeling

Ga naar de inhoud

Informatie

Informatie

Harnaschpolder - Midden-Delfland

Bestemmingsplan Weteringzone

In het bestemmingsplan voor de Weteringzone is tot heden historisch een woon-werkstrook aangegeven, 10 jaarlijkse update wordt normaal verwacht rond 2015.


Reacties politieke partijen Midden-Delfland  

Reactie vanuit de politiek Midden-delfland:


OGP         http://ogp-md.nl/sloopvoorstel-voor-32-woningen-harnaskade-onvoorstelbaar/


OGP         
http://ogp-md.nl/harnaschpolder-molensteen-voor-gemeente-midden-delfland/


Reactie van PvdA en MijnPartij zijn niet meer vindbaar.

Op de internet-sites van de CDA en de VVD is geen actuele informatie te vinden.


Bedrijvenschap Harnaschpolder  

Het bedrijvenschap Harnaschpolder is een 10 jarige samenwerkingsverband tussen de gemeenten Midden-Delfland, Den Haag en Delft aflopend op 31 december 2013. Gemeente Den Haag heeft het grootste aandeel. De gemeente Delft heeft onlangs laten weten de financiele risico's te groot te vinden en per 1 oktober 2013 te willen stoppen. De grootste gemeenten zijn inmiddels akkoord met het uittreden onder (geheime) afspraken.


Doorstart Bedrijvenschap Harnaschpolder  

Stoppen met de samenwerking, waardoor de nog te ontwikkelen gronden met hun last voor rekening komen van Midden-Delfland, lijkt geen optie, gelet op het vermogen van Midden-Delfland tot het ontwikkelen van bouwlocaties. Doorgaan met een nieuwe gemeenschappelijke regeling met de gemeente Den Haag (85%) zou voor Midden-Delfland (15%) de enige keuze zijn om een financiele eindafrekening nu te voorkomen. Vermoedelijk zal de Raad van Midden-Delfland daarom stemvolger zijn. Gestelde voorwaarde lijkt dat Midden-Delfland akkoord gaat met het nieuwe businessplan. De voortzetting met onderbouwing berust thans op aannames in het kader van positieve verwachtingen.Na instemming van deelnemende gemeenten en inschrijving in de registers van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de aangepaste "Regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder" in werking treden. Hierin staat ook de bevoegdheid van het bedrijvenschap dat zij via onteigening de eigendom van percelen kan verwerven.


(Art.27 llid 4)

Amoveren
Amoveren

Amoveren  

In dit plan lijkt amoveren van de woningen, gelet op alle informatie, onvermijdelijk. Met het nieuwe business-plan hoopt het bedrijvenschap de kans te vergroten om bedrijven aan te trekken, er zijn echter nog veel andere bedrijventerreinen in de regio die ook graag bedrijven zien komen.

Amoveren = ambtelijk jargon voor verwerven en slopen om een plan te kunnen realiseren.


Businesspark Haaglanden  

Het bedrijvenschap is in juli 2013 een samenwerkingsverband aangegaan in het Businesspark Haaglanden om concurrentie in de regio tussen de verschillende bedrijventerreinen teniet te doen.Verplaatsing Bedrijven Haaglanden  

Het bedrijventerrein Harnaschpolder is ontwikkeld om verplaatsing van kleine en middelgrote bedrijven uit Delft, Den Haag en Midden-Delfland uit het bewoonde gebied naar de Polder mogelijk te maken. Relatief hoge prijzen, bouwverboden, kwaliteitseisen, onduidelijke plannen, informatie- en contactmogelijkheden hebben in het verleden de ondernemers/bewoners niet echt warm gemaakt voor de gronden. Thans is het bedrijvenschap hard bezig om de gronden aan te prijzen door het verruimen van de mogelijkheden. Dit gebeurt op gespannen voet met de vigerende bestemmingsplannen waarbij getracht wordt de milieu-categorieen op te rekken. Zie KAART bedrijventerreinen. Sinds 2005 geldt een bouwverbod in de Weteringzone. De wethouder ruimtelijke ordening van Midden-Delfland heeft de gemeenteraad medegedeeld nog niet het voornemen te hebben dit bouwverbod te laten vallen.Reactie gemeente via de media

De gemeente zou de aanbieding van bedrijventerrein "grond zonder bewoners" op de site Businesspark Haaglanden laten verwijderen.


Het aanbod van grond met milieucategorie 4 (vigerende bestemmingsplan 1-2-3) is niet verwijderd. Bij milieucategorie 4 hoort, afhankelijk van de indeling, een afstand bedrijf tot bewoning van 100 tot 300 meter. Hiermee blijft niet alleen de Harnaskade, maar ook naburige bewoners (Woudseweg en Woudselaan) en de kern Den Hoorn in de risicozone liggen.Milieutabel afstanden

1   10 meter
2   30 meter
3.1  50 meter
3.2  100 meter
4.1  200 meter
4.2  300 meter
5.1  500 meter
5.2  700 meter
5.3  1000 meter
6   1500 meter tot bewoning


Harnaskade groene zone

De Harnaskade met de Harnaschwetering is een groene zone die de verbinding vormt tussen de woning-nieuwbouwprojecten Harnasmolen (langs het groene lint van de Woudselaan) en de eveneens aangrenzende, deels nog te ontwikkelen wijk in Den Hoorn.


Harnaskade

Distributiecentrum fresh - food  

Na jaren van relatieve rust bij het bedrijvenschap lijkt het aandienen van een grotere potentiele klant voor ongeveer 20% van de totaal beschikbare oppervlakte, alles op zijn kop te moeten zetten voordat de (negatieve) gevolgen voldoende zijn onderzocht. Inpassing, gelet op de bedrijfsgrootte, is lastig gelet op de maximale breedte tussen A4 en de Harnaschwetering.


Hoekmast

Veiligheid 380/150KV hoogspanningstrace  

Het nieuwe distributiecentrum in de Harnaschpolder is bedacht onder/naast de magneetveldzone van het 380/150KV hoogspanningstrace Wateringen/Bleiswijk , waar met toestemming van Tennet onder restricties en voorschriften wel onder gewerkt maar, vanwege de risico's, niet gewoond mag worden.Een brand onder of nabij het hoogspanningstrace kan wel een grote schade toebrengen aan de elektriciteits voorziening in de randstad.

Harnaschpolder Hoogspanningstrace 380/150KV

Vrachtwagens met koelunits  

Niet een distributiecentrum op zich, maar wel de aan te trekken vrachtwagens met koelunits van zelfstandige bedrijven worden door toekomstige eigenaren en gebruikers van het bedrijventerrein als mogelijke klachtenbron aangeduid.

koelwagen

(Geluid)belasting woonkernen Den Hoorn en Delft  

Risico's in relatie tot (koel)vrachtwagens voor de nabijgelegen woning-nieuwbouwprojecten Harnaschpolder Delft,  Harnasmolen en de wijk Look-West zijn door de gemeente Midden-Delfland nog niet gemeld.Ruimte genoeg voor bedrijven

Het bedrijvenschap heeft thans 34 hectare, welke direct uitgeefbaar is. Het schap heeft hiervoor wel een langdurige last van 92 miljoen . Onder het bouwrijp terrein is zeer veel ruimte die kan worden uitgegeven zonder een bewoner te belasten. Thans zijn er nog aspirant kopers in de aanloop tot vestiging  (postbedrijf, archief en tankstation met horeca en reclamezuil).


Harnaschpolder ruimte voor bedrijven

10 jaar bedrijvenschap

Aan het einde van de 10 jaar planperiode (dec 2013) heeft het schap nog niet gerealiseerd:

- Voor het hele plangebied uitvoerbare bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen te maken,
-
Bouwstop 2005 voor het gebied op te heffen,
-
Opheffen of gebruik te maken van diverse voorkeursrecht,
-
Eigenaar te worden of afspraken te maken met eigenaars van 16 ha.,
-
3 bruggen over de Harnaschwetering,
-
Planmatige inpassing van een poldergemaal inclusief waterwegen,
-
Graven van 1 Ha extra waterberging (norm 3,25% van het grondoppervlak),
-
Parkeerdruk te verminderen op de wegen door voertuigen die worden aangetrokken door een aantal reeds aanwezige bedrijven die bij vestiging te weinig grond hebben aangekocht voor normale bedrijfsvoering,
-
Enkele kilometers (gebieds)ontsluitingswegen,
-
Kilometers fiets-en voetpaden,
-
Bouwrijp maken van Woud-Harnasch en een deel van vrij-Harnasch,
-
Infrastuctuur zoals elektra, verlichting en riolering voor de aangeboden percelen.
-
Beplanting en groen overeenkomstig de vigerende plannen.


Hiermee zijn nog grote investeringen gemoeid.

Harnaschpolder wateroverlast

Financien

Raadsleden van Midden-Delfland denken de rentekosten van de leningen (92 miljoen) vermeerderd met een lening voor het nieuw businessplan en de nog te maken investeringen, voor hun deel, voorlopig te kunnen dekken met reserves.


(Laatste jaar zijn geen jaarcijfers en begrotingen openbaar gemaakt)


Geheim

Op vrijdag 11 oktober 2013 heeft het college van Midden-Delfland in een extra bijeenkomst besloten (zie besluitenlijst 15/10) zaken rond de Harnaschpolder geheim te houden.


De raadsleden mochten hieraan op dinsdag 22 oktober 2013 hun instemming geven.


Veiligheid omgeving

Onder de rook van het bedrijventerrein Harnaschpolder wonen ook nog honderdduizenden mensen en liggen de verkeersaders A4 en de regionale wegen naar het Westland. Bij een categorie verhoging worden ook de gevaren voor mensen en zaken aanmerkelijk hoger. Ook kan het leiden, bij opspraak of calamiteit, tot het onaantrekkelijker wonen en werken in de Randstad omgeving. Tot op heden is er geen risicoanalyse bekend die behoort bij de plannen.


Midden-Delfland Cittaslow

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.Het behoud van het Cittaslow keurmerk voor de gemeente Midden-Delfland zal ter discussie kunnen komen bij een besluit van de gemeenteraad om bedrijven aan te trekken met een "milieutechnisch vestigingsprobleem" en deze te gaan faciliteren ten koste van de leefomgeving en milieu.


Terug naar de inhoud